ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบรี

32 โรงเรียน

สพม.สุพรรณบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบรี

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย