ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ปรียาภรณ์ น้ำค้าง หญิง MISS.PREEYAPORN NUMKHANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ เนาวรัตน์ ชาย Surasak Naowarat รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พัสตร์ณัฐฐา รื่นณรงค์ หญิง PATNATTA RUENNARONG รองผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญพิเศษ ปริญญาโท
นาย โยธิน พูลกำลัง ชาย YOTIN POONKOMLUNG รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัณฐิสา ช่อมะม่วง หญิง PANTHISA CHOMAMUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณา วรรธนะบูรณ์ หญิง Wanna Wattanabun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม หญิง THANYARAT KAEWSINGAM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สิทธิพงศ์ พรหมรส ชาย Sittipong Promaros ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุรีย์ พัฒผล หญิง Churi PATPHOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล ศิริพันธ์ หญิง Narumon Siriphun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาภัค แก้วตาสาม หญิง KANYAPAK KAEWTASAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพยาว์ ตนดี หญิง Payao Tondee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข หญิง NATTHALAPAS CHANDECHASUK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมจินตนา เหมือนเอี่ยม หญิง SOMKID MUENIEM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภันตรี วังสงค์ หญิง APUNTREE WANGSONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชราวรรณ เจริญพันธุ์ หญิง PHATCHARAWAN CHAROENPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย ธานี ปริปุรณะ ชาย THANEE PARIPURANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นุชสรา กิจพิทักษ์ หญิง NUCHSARA KITPITAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิไลวรรณ พูลพานิชอุปถัมป์ หญิง WILAIWAN POONPANICHUPATAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษดา นิยมทอง ชาย KSIRSADA NIYOMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย พิเชษฐ ผาสุข ชาย PHICHEST PHASUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ ชาย EKARAT TREEBOONITI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชาดา ศีลาเจริญ หญิง SUCHADA SILACHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุบลวดี อดิเรกตระการ หญิง UBONVADEE ADEREKTRANGRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย โรจน์ประเสริฐสุด ชาย SOMCHAI ROCHPRASERTSU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมณฑา ลาภวิสุทธิสาโรจน์ หญิง SUMONTA LARPVISUTHISA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย โพ บุตรแสงดี ชาย PO BUTRSANGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ทองงาม ชาย PREECHA THONGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา เที่ยงบางหลวง หญิง CHUTIMA THIANGBANGLUA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิตยา ปริปุรณะ หญิง NITTAYA PARIPURNAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กันยารัตน์ ดุษณีย์ หญิง KANYARAT DUSSANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมบูรณ์ ทองงาม หญิง SOMBOON THONGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารุภรณ์ กิจโสภณ หญิง JARUPORN KITSOPON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พินัยรัตน์ สุขวิลัย ชาย PINAIRAT SUKVILAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภรณ์ กุลพรเพ็ญ หญิง APORN KOONPORNPEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย วงษ์จันทร์ ชาย WANCHAI WONGCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิรันดร์ สุขเรือน ชาย NIRAN SUKRUEN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย นุ่มอ่อน ชาย KWANCHAI NUNOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวารีย์ ยี่ภู่ หญิง SUWAREE YEEPHOO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บังอร ลิ้มทองคำ หญิง BANGON LIMTHONGKUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ หญิง NAPASANAN PHANSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ หญิง SUWAPEE INJAIAUE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชุติมา ลิ้มลมัย หญิง CHUTIMA LIMLAMAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เนตรนภา เกียรติสมกิจ หญิง NATENAPA KIATSOMKIJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อุษา อนันต์วิไลเลขา หญิง USA ANANTVIRAYLAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญจพร มาพลาย หญิง PANJAPORN MAPLAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปัญญา บุญเติมเต็ม ชาย PUNYA BUNTERMTEM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อนันต์ ศรีมรกตกาญจน์ ชาย ANAN SRIMORAKOTKUN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุโณทัย ขันทอง หญิง ALUNOTHAI KHANTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรพรรณ ดวงแข หญิง ORAPUN DUNGKHAC ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ผุสชา ทิพเนตร หญิง PHUTSACHA TIPPANET ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ลักษณาภรณ์ มะลิซ้อน หญิง LUKSANAPORN MALISON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายพาน ทองจันทร์ หญิง SAIPAN THONGJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ บุญช่วย ชาย PAIROJ BOONCHURY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย PAIROJ INJAIAUE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ ม่วงน้อย หญิง TUSSANEE MUANGNOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงใจ ผาสุข หญิง DUANGJAI PHASUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง คารม โพธิ์ศรี หญิง KAROM POSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พินัย โพธิ์ศรี ชาย PINAI POSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรวดี อินทร์กอง หญิง WORAWADEE INKONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉราพร กลิ่นเกษร หญิง AUTCHARAPORN KLINKASORN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนวัชร์ แก้วแกมเสือ ชาย THANAWAT KAEWKAMSUA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัญญา แก้วแกมเสือ หญิง KANYA KAEWKAMSUA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรนุช ออเพชร หญิง WARANUCH AUPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ปุ้งโพธิ์ ชาย AMNAT PUNGPHO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วิพัฒน์ ปมิตต์ธศิล ชาย WIPHAT PAMITTASIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประเสริฐ กิติชัยชาญ ชาย PRASERT KITICHAICHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันท์ณภัส กันพงษ์ หญิง NANNAPAT KANPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ยศพงค์ ทรงเพียรธรรม ชาย Yodsapong Songpeanthum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พนิสา ทรงเพียรธรรม หญิง Panisa Songpiantum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณี สะอาดดี หญิง Arunee Saddee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พรสุดา แสงธรรมนาถ หญิง Pornsuda Sangtammanat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ไพทูรย์ พูลเกิด ชาย Paitoon Poolkerd ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพมาศ ดนตรีพงษ์ หญิง Thippamat Dontripong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ปกรณ์วิท กล้าหาญ ชาย Pankornvit Klahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศุภวรรณ ช่อผกา หญิง suphawan chorphaka ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา เพชรรัตน์ หญิง wassana petcharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิยนันท์ ตั้่งกองทรัพย์ หญิง piyanan tangkongsub ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชมภูนุช คงทัด หญิง chompunutch kongtad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิกานต์ ศรีทองสุข หญิง chanikan srithongsook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวินท์นิภา โชติประภารัตม์ หญิง RAWINNIPA CHODPRAPARAD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร ชาย KORNPUPONG SILLAPATACHAAUNGGOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปัถย์สรัล กระธน ชาย patsarun katun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรญา ไพรินทร์ หญิง woraya pairin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิติภูมิ น้ำแก้ว ชาย Pitipoom Namkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ หญิง KANARIN JANTAPAPAWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรีอมรา พลายระหาญ หญิง SIAMARA PLAYLAHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนพร มากระจัน หญิง Thanaporn Makrajan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ครรชิต น้ำใจดี ชาย Kanchit Numjaidee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาพร ดอนอินผล หญิง Sumaporn Doninpol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กฤติกา พลูสุวรรณ หญิง Kittika Poolsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทยา จ้อยศรีเกตุ ชาย Pittaya Joysriket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรกมล ช้างเผือก หญิง Pornkamon Changpuek ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จักรพงษ์ แซ่หลี่ ชาย JAKKAPONG SAELEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มาลัย เชียงวิราฑา หญิง Malai Chaingvirata ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธีรดล อินทร์ลำพันธุ์ ชาย teeradon inlumphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา ชุ่มชื่น หญิง Roongnapa Choomchuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม ชาย Thanapong Tangthamniyom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งนภา เทียนสว่าง หญิง RUNGNAPHA THEINSAWANG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุกูล ปิโย ชาย anukul piyo ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กฤษณ์ การะเกตุ ชาย Krit Karate ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงเยาว์ วระกุล หญิง NONGYAOU WORRAKUN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จารุพงษ์ กล่อมจิตต์ ชาย JARUPONG KOMJID ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ หญิง WACHIRAPORN VARATSUWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนันทา อ่อนเปี่ยม หญิง SUNANTA AONPEAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรายุทธ บริวาส หญิง SARAYUT BORIWAD ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เฉลิมศรี โป่งรักษ์ หญิง CHALEAMSRI PONGRUK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปรีดา เปรมชัยศรี หญิง PREEDA PRAMCHAISRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปัณณพร จันชัยภูมิ หญิง PANNAPORN JUNCHAIYAPOOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ ทองสุกใส ชาย CHAIWAD TOUNGSUKSAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บุษกร กานต์กำพล หญิง BOODSAKORN KANKUMPOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิจักษณานี ตุนา หญิง PIJUKSANANEE TUNA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อมฤตรส ทับทิมเล็ก หญิง AUMMARITTAROD TAPTIMLAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรธิมา บุญยาชัย หญิง KANTIMA BOONYACHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เครือวัลย์ ประสานชีพ หญิง KHERUWAN PRASANCHEP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศกุนี ศรีเหรา หญิง SAKUNEE SRIHERA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนเวท ธูสรานนท์ ชาย THANAWAT THUSARANON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อรรถพล มีชะนะ ชาย AUTTHAPOL MECHANA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธมลวรรณ บุญเกิด หญิง THAMMAWAN ฺBOONKEID ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ หญิง PIRIYA TANGSAENGSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฤทัยพร กิจเบญจะ หญิง RUETAIPORN KIJBENJA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียานุช บัวผัน หญิง PREYANUCH BUAPHUN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มยุเรศ เป็นมูล หญิง MAYUETH PENMUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณฤดี ปานดำ หญิง WANRUEDEE PANDAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย เทียนไชย ชาย SOMCHAI TIANCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มาลี เชียงวิราฑา หญิง MALEE CHIANGWIRATA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธดากรณ์ กลิ่นหอม หญิง THADAKORN GLINHOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมนทรา ใจดี หญิง SUMONTRA GAIDI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิจิตรพร สระทองแหม็น หญิง VIJITPORN SRATHONGMAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธเนศ บริสุทธิ์ ชาย THANET BORISUTH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มะลิ เกตุรักษ์ หญิง MARI KADRAK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม หญิง SUPANITH HANMUNGTHURM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เบญจรงค์ ศรีโพดก ชาย ฺBENJARONG SRIPODOK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธันยมัย วงศ์ทับแก้ว หญิง THANYAMAI WONGTABKEAW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิรวัชร นุกูลธรรม ชาย SIRAWAT NUKULTAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรัชญาวลี มาลัยนาค หญิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล นามวงศา หญิง PORNPIMOL NAMWONGSA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิทัศน์ จันทขาว ชาย NITAD JUNTAKHOW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ว่าที่ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย ชาย NARONGSAK NOOSAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐชา พิกุลทอง หญิง NACHCHA PIKULTOUNG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณริญยากรณ์ ภูธำรง หญิง NARINYAKORN PHUTOMRONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา วีระพงษ์ หญิง RUNGNAPHA VERAPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นที หนูทวน ชาย NATEE NOOTUAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา เวชกุล หญิง SUNISA WACHCHAKUL ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน ชาย RATHTAPRACH ROJANAPHOKIN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิริยา สุนทรเนตร หญิง PIRIYA SUNTHONNATE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รณกฤต เอี่ยมเจริญ ชาย MR.RONNAKRIT IAMCHAROEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภัทรดนัย มณี ชาย MR.PATDANAI MANEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ ศรีชมภู หญิง MISS.PATTARAPORN SRICHOMPOO ครู ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ โรจน์ประเสริฐสุด หญิง PORNTIP ROCHPRASERTSU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพยวรรณ เสร็จกิจ หญิง Miss.Tippawan Setkit เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นิตยา หอมเย็นใจ หญิง Miss.Nittaya Homyenjai นักประชาสัมพันธ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรี พันธุ์แตง หญิง Miss.Pattree Phantaeng เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสุดา นาคทองอินทร์ หญิง Miss.Srisuda Nakthongin เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา เต่ากล่ำ หญิง Miss.Mintra Taoklam เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมชนก ยอดเอี่ยม หญิง MISS.SOMCHANOK YODAIEM เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยารัตน์ ชัยวันดี หญิง thanyarat chaiwandee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธารทิพน์ ทองเชื้อ หญิง Tarntip Thongchuea ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มารุต คนหลัก ชาย marut konluk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยสวรรค์ บัวอุไร หญิง sroysawan bao u rai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อรสา พุ่มผกา หญิง orrasa pumpaka นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สมนึก เขตศุภโชติกุล หญิง somnuek khetsuphachotkun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วิน สว่างวงษ์ หญิง win sawangwong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อัจฉรา เสนาะพิณ หญิง atchara sanaopin นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นิทรา สุริยวงษ์ หญิง nitra sooriyawong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุนทร บางใจดี ชาย sutorn bangchaidee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รัตชนันท์ อักษรพุทธ หญิง rutchnun ougsronphut เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สมจิตร ปั้นโอ้ หญิง somjit pan ao นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สลิชัย นาคบุญมา ชาย salichai nakbunma นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปิยารัตน์ เผือกนาค หญิง piyarut pharknak เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี พยอมพันธุ์ หญิง sumalee payomphan เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สามารถ รอดจิตตสวัสดิ์ ชาย samat rotchitsawat นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุธีร์ นาคทองอินทร์ ชาย sutee narkthongin พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ปิยวิทย์ นากวงษ์ ชาย piyawit makwong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เจนจิรา หนูทอง หญิง janjira nutong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา ขันโส หญิง onuma kahnso เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา เรือนเพ็ชร หญิง SUNISA RUEANPHET เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โยธิน อิ่มหิรัญ ชาย yothin imhirun เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พันธุ์ หลวงคล้ายโพธิ์ ชาย phongphan luangklaypho เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพิศ เผือกนาค หญิง sompit pharknak นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ชาย Nitikron Chanwongchana ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง SOMJAI SUBWATTANAPHONGKUL รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง เนตร์ชุกร หอมไม่วาย หญิง NATCHOUKORN HOMMAIWAI รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรชศา เพชรปภาสิน หญิง KORNCHASA PHETPABHASIN รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ชาย Tripong Kemphet ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชมัยพร แก้วปานกัน หญิง chamaiporn kawpankan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง napachanat kiratikattiya ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ ชาย Siwawut PANUPIJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กัลยาณี จิตร์วิริยะ หญิง KALLAYANEE JITWIRIYA ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง น้ำค้าง แอสมจิตต์ หญิง NAMKANG AIRSOMJIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ฐาปนีย์ พลเสน หญิง TABANEE PHOLASANE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นรินทร์ รักนุ้ย ชาย NARIN RAKNUIS ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศุภลักษณ์ ขุนสังวาลย์ หญิง SUPALUK KHOONSUNGWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ลำดวน บุญรังษี หญิง LUMDAUN MANGSUP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุญสม ศรีศักดา หญิง BOONSOM SRISAKDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง บุษบา น้ำค้าง หญิง BOOTSABA NAMKANG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พรไพร เผ่าอินทร์จันทร์ หญิง PORNPRAI PAOINJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สันติชัย บุญรักษ์ ชาย SANTICHAI BOONRUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภัทรา บุญญสิทธิ์ หญิง SUPATTRA BOONYASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพยารัตน์ ดนุไทย หญิง TIPPAYARAT DANUTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรางค์ภัทร์ สุขเรือน หญิง VARANGPAT SUKRUEAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วัสนันท์ ประจงการ หญิง VASSANUN PRAJONGKAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธำรงค์ จันทรอมรพร ชาย THAMRONG JANTARA-AMORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง คนึง ไวยโอรส หญิง KHANUENG WAI-OROT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทรายทอง ขยันการนาวี หญิง SAITHONG KHAYANKARNNAV ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รสมาริน โอสธีรกุล หญิง ROSSAMARIN OSATEERAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมบุญ สกุลกรุณาอารีย์ ชาย SOMBOON SAKULKARUNAAR ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุธีรา วงศ์ชวลิต หญิง SUTHEERA WONGCHAVALIT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณาฏญา นวมทิพวัลย์ หญิง NATAYA NOISAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ชาย MANAS TIPSAMRITKUL ครู เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นาง สุพาภรณ์ บุญรักษ์ หญิง SUPAPORN BOONRAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ยุวดี ดอกรังกูล หญิง YUVADEE DOKRUNGKOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปทิตตา จันทร์มณี หญิง PATHITTA CHANMANEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยอดชาย ขุนสังวาลย์ ชาย YODCHAI KHUNSUNGWAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธเนศ สมาลาวงษ์ ชาย THANET SMALAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภชาติ อิ่มเกษม ชาย SUPACHAT IMKASEM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชนธิชา เชิดตระกูล หญิง CHONTICHA CHIRDTRAGOON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์ หญิง TEERAPORN JAIWIWATPHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ปาจรีย์ รัตนวิเชียร หญิง PACHARI RATANAWICHIAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤติยา เหมรี หญิง KRITIYA HEMRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดลลดา สังฆสุวรรณ หญิง DOLLADA SUNGKASUWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรพล ขยันการนาวี ชาย THEERAPON KHAYANKAN-NAV รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มนต์ทิพย์ แก้วเจริญ หญิง MONTHIP KAEWCHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ ผลภาษี ชาย Suchat Phoolpasee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา หญิง MANUTSANUN Netsawangwich ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เจษฎา เนตรสว่างวิชา ชาย JASSADA NETSAWANGWICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี ชมจันทึก หญิง putcharee chomjuntue ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสา จุลโพธิ์ หญิง Nisa Jullapo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนากานต์ วัชเรนทร์สุนทร หญิง chanakan wutcharansuntorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ช่วงชิต หญิง Nittayaa Chuangchit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ บุญลือ หญิง P B ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมพิศ เล็กถวิลวงศ์ หญิง sompis lakthawinwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วนิดา สวนดอกไม้ หญิง Wanida Suan Dokmai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐนันท์ ศรีเงินงาม หญิง Natthanan sri-ngern-ngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ด้วงต้อย หญิง aunchlee dungtoy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณณี สกุลพฤทธิ์ หญิง Suphanni Sakunphuek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประยุทธ์ ขำพิจิตร ชาย - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ วิจิตรบรรจง หญิง nopphawan Wichitbanchong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญลดา ทู้ไพเราะ หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทรงศักดิ์ โชติช่วง ชาย a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สหัทยา หอมฟุ้ง หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ ทองโชติ หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา หมอยาดี หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษราภรณ์ สุระ หญิง a a ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มณฑนา รัตนบุรี หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภรณ์ เฉิดฉวีวรรณ หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณปภัช พลฤทธิ์ หญิง a a ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แอสมจิตต์ หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนินทร์ ชโลธร ชาย a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์รดา เพิ่มพูน หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เมธา โกมุกพันธ์ ชาย a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ รัตนวงศา หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นายสมัชญ์ ศรีจันทร์ทับ ชาย a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรนุช แม้นเทวฤทธิ์ หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนาธิวัฒน์ สืบศักดิ์ ชาย a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพวรรณ ตันติคงพันธ์ ชาย a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำทิพย์ ใจแจ้ง หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาภรณ์ เลื่อยไธสงค์ หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิจักษณ์ สิงห์บุตร ชาย a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุหรรษา คงมีชนม์ หญิง a a ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธนันญดา ศรีโมรา หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพันธ์ โทณผลิน หญิง a a ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิมณภัทร์ วราพรวุฒิพงศ์ หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญจพร ซังยืนยง หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมทินี พันธุ หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เสกสรรค์ นาเอก ชาย a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ อยู่ประยงค์ หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มลฑิรา ศรีศักดา หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ ลิ้มไพบูลย์ หญิง a a ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี สุวรรณประทีป หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา เกิดเอี่ยม หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ ยอดยิ่ง หญิง S Y ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา ดมหอม หญิง a a ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปรัศนียา เทียนไชย หญิง a a ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ แสงศิลา หญิง S S ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมพร แตงโสภา หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญจิรา ทองมาก หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภจินต์ มีมุข หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แพร สมใจเพ็ง หญิง a a ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ชนก พรหมจรรย์ หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มาณิการ์ พรหมสุข หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา อร่ามรัศมี หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจนา บัวกระสินธุ์ หญิง a a ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กมลลักษณ์ เพ็งดำ หญิง Kamonluk Pengdum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โชติกา ศรีคำไทย หญิง Ch S ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รำพึง โพธิ์ศรี หญิง R P ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิษฎา นุ่มอ่อน หญิง K N ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ เข็มเงิน หญิง J K ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ แป้นแจ้ง หญิง J P ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เขมินท์ อุ่นสิริ ชาย K A ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภชนัตร กิรติขัตติยา หญิง N K ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตรกานต์ วัฒนาดิลกชาติกุล หญิง Ch W ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา ดอกไม้ศรีจันทร์ หญิง p D ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุลีพร จันทร์เชียงศรี หญิง Ch J ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิตารีย์ เทมี หญิง T T ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุพรรณชาติ แปลงเงิน ชาย S P ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานุตน์ เฮงตระกูล หญิง Ch H ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรรณพงศ์ สมจิตต์ ชาย P S ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภวานี ชำนาญศิลป์ หญิง W Ch ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรสุดา เชี่ยวชาญ หญิง J Ch ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิลาวรรณ สุวรรณมณี หญิง N S ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อานันท์ นกดำ ชาย A N ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุพร แป้นคง ชาย Chatuporn Peankong พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สานัน มุสิกภูมิ ชาย Sa M นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย นิพนธ์ อ่วมป่วน ชาย N A นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ไพศาล วงษ์สาโรจน์ ชาย P W พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อินทิรา เกตุอินทร์ หญิง Intira Prakrim ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิภาพร ยาทิพย์ หญิง Nipaporn Yatip ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรไพลิน ทะนงค์ หญิง Pornpailin Thanong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีวิเชียร หญิง thitirat Sriwichian ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปรมกมล วิหคทอง หญิง Premkamon W ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลวรรณ คงเปีย หญิง Wilaiwan Khongpia ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวรส สุวรรณเพ็ชร์ หญิง Saovaros Suwanapet เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬารัตน์ เกตุคง หญิง Jurarat ketkung เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรานี ชัยศรี หญิง patranee chaisri เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธชาด พลเสน หญิง Puttachad Polsaen เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัตรสิรี คันธฐากูร หญิง CHATRSIREE GANTHADHAGUR ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิวนาถ ห้วยหงษ์ทอง หญิง Siwanat Huayhongthong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิสิทธิ์ ผาสุโพธิ์ ชาย A P ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กสิวรรณ วรรณวงษ์ หญิง Kasiwan Wannawong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวดี จันทร์แหยม หญิง Nattawadee junyeam เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุรศา รามไชย หญิง Urasa Ramchai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บุญสิทธิภพ ชาย Thanakon Boonsitthiphob เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรียา พรหมสาขา ณ สกลนคร หญิง Wareeya Promsaka Na Sakonnakhon เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา สุวรรณคีรี หญิง Sunisa Suwankeeree เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลฤดี ใจมั่น หญิง M J เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวรรณ วีระสุวรรณ หญิง W W ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา วิรุฬห์พจน์ หญิง K W ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริศา พวงดอกไม้ หญิง A P เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ เสนาะพิณ ชาย S S เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพทาย สอแอง หญิง P S เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัควลัลณ์ จันทร์เพ็ญ หญิง P J เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชำเรือง เขียวหวาน หญิง Ch K ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วรรณเพ็ญ ใจดี หญิง W J ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ประยงค์ จันทร หญิง P J ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง นพรัตน์ เกตุคง ชาย N K ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง อนุ กล่ำอาจ หญิง A K ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ดาวใจ เสนาะพิณ หญิง Dawjai Sanaopin ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สุนันท์ แสงทอง หญิง Sunan Saengthong ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อ่อน ทองฉ่ำ ชาย Aon Thongcham ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สิบ สร้อยเกสร ชาย S S ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง มาลัย วาดโฉม หญิง M W ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เทียนชัย บุบผาทอง ชาย T B พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ภิณโย แป้นคง ชาย P Peankong ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สุทิน แย้มมี หญิง S Y ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ประจวบ รักสกุล ชาย P R ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง โสภา ทองอ่อน หญิง S T ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วัชรินทร์ อินทร์ใจเอื้อ ชาย Watcharin Inchai-uea ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สัมพันธ์ ทองโกมล ชาย S T ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมชาย สดศรี ชาย S S ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ภาพตะวัน สันธนพิพัฒน์ หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระวีวรรณ วีระเทศ หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา นาระกันทา หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ ชุ่มทอง ชาย a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วัชราพร ฟองจันทร์ หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุท รุ่งสว่าง หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ขณิศรา ต้นสอน หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาพร เจริญยิ่ง หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี แจ้งข่าว หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราวรรณ จันซัง หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉันทนา บุญมาก หญิง a a ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ นาคเอก ชาย a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรี น้อยเพ็ง หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล พุ่มเข็ม ชาย a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตติมา กิจสังสรรค์กุล หญิง a a ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญพิชชา กิจลาภ หญิง a a ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลรัตน์ กรุดมณี หญิง UBONRAT KRUTMANEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สวัสดิ์ นิลศร ชาย SAWAT NILSORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นาริษา รอดมาลี หญิง NARISA LODMALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธัญญ์ธิชา ทองเสน หญิง SAYUMPHON THONGSEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภาวิตา อ่อนอินทร์ หญิง PAVITA ON-IN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์พร จึงสง่าสม หญิง SUREEPORN JUNGSANGASOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชลดา เกตุมณี หญิง CHONLADA KETMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ชาติทอง ชาย SOMSAK CHARTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา สุวรรณศร หญิง KANISTHA SUWANSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นาตนภา เอื้อทยา หญิง Natnapha Ueathaya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทิพมณฑา ทนุการ หญิง TIPMONTA TANUKARN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศศิธร ธรรมนู หญิง SASITON THUMMANU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร กล่ำจีน หญิง SUPAPORN KLAMJEEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลดาวัลย์ มาลาวงษ์ หญิง LADAWAN KEAWWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญหทัย พิกุลทอง หญิง KWANHATAI PIKULTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว วาสนา ทองดี หญิง WASANA THONGDE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉัตรชนก นิลจินดา หญิง CHATCHANOK NINJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิตยา สุขสำราญ หญิง NITTAYA SOOKSRMRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อินทิรา หนูเทศ หญิง Intira Nuthas ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประไพพัตร ปฏิพัทธศิลปกิจ หญิง PRAPAIPAT PATIPATSIMLAPAKIJ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ใจมั่น ชาย SOMCHAI JAIMUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์ หญิง KLINPAKON INSEEVONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรัตน์ ด้วงละไม้ ชาย WIRAT DOUANGLAMAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกษราพร บุญญาอรุณเนตร หญิง Gessaraporn Boonya-arunnate ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปริยวิศว์ วิลานันท์ ชาย pariyavit vilanun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศิริ ไทยลา หญิง Phensiri Thaila ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. โสฬส มาลัยวงศ์ ชาย sorot malaiwong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วศิน ภูฆัง ชาย Wasin Phookung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วศินี แสงบุญเรือง หญิง WASINEE SANGBOONRUANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญชริญา ลิ้มทอง หญิง KANCHARIYA LIMTHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิติพัทธ์ สวนทอง ชาย Chitipat Suanthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ บาเหร็ม หญิง Aorrawan Barem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพร อิ้ดแสง ชาย sittiporn it sang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชนันทน์ แผนสมบูรณ์ หญิง ์Nichanan Phansomboom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุดมรัตน์ จันทร์เสวก หญิง ๊Udomrat Jansawek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิมา สังข์ศิริ หญิง sutima sangsiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุุนิสา ธีรนนทเศรษฐ์ หญิง sunisa teeranonthaset ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงยศ สะราคำ ชาย SONGYOT SARAKHAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ โตทอง หญิง Areerat Totong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธรรม์ภัสร รักดี หญิง Thampatsorn Rukdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา พุทธิมาโน หญิง ์Natcha Putthimano ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พยอม สระพรหม ชาย Payom Saphrom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย หัสธชัย ภุชคนิตย์ ชาย Hastachai Phuchakhanit นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ดวงฤทัย หลิน หญิง Duangriethai Lin นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ศุภานัน นามใจ หญิง Supanan Nanjai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทักษิณ อารยะจารุ ชาย TAKSIN ARAYAJARU ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุภานี บุญพรวงศ์ หญิง SUPANEE BOONPORNWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จุฑารัตน์ วัฒนากูล หญิง CHUTARAT WATTANAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชลฤทัย บุตรแสงดี หญิง CHONRUTAI BUDSANGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิลวรรณ โพธิ์ศรี หญิง NILLAWAN PHOSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยะนาฎ นุ่มอ่อน หญิง PIYANAT NOOMON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วันชัย ศรีวิพัฒน์ ชาย WANCHAI SRIVIPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิวรรทนี ศรีวิพัฒน์ หญิง WIWONTHANEE SRIVIPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อโนทัย ร่มโพธิ์ภักดิ์ หญิง AONTHAI ROMPHOPHAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลอ จำปาศักดิ์ ชาย CHALOR JAMPASAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ สุดโต หญิง PIYAWAN SUTTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มณเฑียร พรหมจรรย์ ชาย MONTION PROMAJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกษร ภักดีภักดิ์ หญิง GASORN PAKDEEPAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มัณฑนา นิลวงษ์ หญิง MONTANA NILLAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ พลเสน ชาย PRASROTH PHONSEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรีย์ รักษี หญิง SUREE RAKSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนินทร์ นิลดี ชาย CHANIN NINDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อมรรัตน์ จำปาเงิน หญิง AMORNRAT CHUMPANGEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายัณห์ นิลวงษ์ ชาย SAYAN NILLAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา เรืองวิเศษ ชาย JADSADA RUANGWISED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญตา อินทะชัย หญิง BOONTA INTACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนรินทร์ วรภัทรศิริกุล หญิง NATNARIN Worapatsirikul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุรเดช อนันตสวัสดิ์ ชาย SURADECH ANUNTASAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาย กฤชนนท์ จันทร์ขำ ชาย Kitchanon JANKHAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณี เคหะจุ้ย หญิง YANEE KAHAJUI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปานธนา ทับทองดี หญิง Pantana Tubthongdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นันทนา สงสุวงษ์ หญิง Nantana Songsuwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัครดา มากเทพพงษ์ หญิง Pakarada Makteppong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สิริชัย ชูดี ชาย sirichai choodee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจริต อินทรแปลง ชาย Sujarit Inplaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ จันทร์อินทร์ หญิง Patcharapon Chanin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดสาคร จันทา ชาย SUTSAKHON CHANTHA นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อภิศักดิ์ ล้ำเลิศ ชาย APISAK LAMLERD เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรัชญา ทองสุข ชาย Practhaya Thongsuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประแพน สีสำทอง ชาย Prapan Sisamthong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อภิสิทธิ์ ลิ้มทองไพศาล ชาย APISIT LIMTHONGPTSAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ทิพวรรณ เงินงาม หญิง TIPAWAN NGOENNGAM นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย จรัญ สามทอง ชาย JARUN SAMTHONG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ประคอง ศรีทองคำ ชาย PRAKHONG SRITONGKHAM นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ศุภฤกษ์ ศรีสังข์งาม ชาย SUPARURK SRISUNGNGARM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชชา พลเสน หญิง Nitcha Ponlasen ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวัธนา เล็กสมบูรณ์ หญิง SUWATTANA LEKSOMBOON รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประทีป ประทีปทอง ชาย PRATEEP PRATEEPTHONG รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์ หญิง SUPATTANIYA PREEDIVARARAT รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ชาย WIRAT CHERDCHAWEEWAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์ ชาย Pravitory Trepenmarn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิศรุต ศรีนวล ชาย WISARUJ SRINUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปฏิมา ขำเจริญ หญิง PATIMA Khamjarean ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สนชัย ศรีโมรา ชาย SONCHAI SRIMORA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์เดช สุนทรเนตร ชาย NARONGDECH SOONTHORNNET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานต์รวี ชูกิตติกุล หญิง KARNRAWEE CHOOKITTIKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ญาณิศา มีทองคำ หญิง YANISA MEETHONGKHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวพร น้ำชม หญิง NAVAPORN NUMCHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำเริง พิมพ์พันธุ์ หญิง SAMRERNG PIMPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เบญญา สุขาทิพยพันธุ์ หญิง BENYA SUKHATIPPAYAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นิทัศน์ เอี่ยมสอาด ชาย NITAT AMSARD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนัช อินทแสน ชาย THANUCH INTASAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ พรหมใจรักษ์ หญิง MANEERAT PROMJAIRUG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณดี ทิวาวงษ์ หญิง WANANDEE TIWAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว แสงเดือน เขียวฉอ้อน หญิง SANGDUAN KHEARWCHA-ON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรุณี อรเอี่ยม หญิง ARUNEE ON-AIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา เทพคุณ หญิง KANJANA TEPKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานต์มณี คงเกื้อ หญิง KARNMANEE KONGKUA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชญา จริยบุณสุข หญิง PEACHAYA YODMUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ กิติชัยชาญ หญิง WUNPEN KITICHAICHAN ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ หญิง PRAPAPEN CHOOPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา นวีภาพ หญิง RATANA NAVEPHAB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา ชาย SUPHON AUTHONTAWIKAN ครู ชำนาญการพิเศษ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ศิริรัตน์ แพโชติรัตนะกุล หญิง SIRIRAT PHECHOTRATANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงชาญ ภูฆัง ชาย THONGCHAN POOKUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภดล ดลโสภณ ชาย SUPADOL DOLSOPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชา อุ่นวรรณธรรม ชาย WICHA OONWANNADHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม หญิง SUNTARAPORN OONWANNADHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศนิชา คุ้นประเสริฐ หญิง SANICHA KOONPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรภัสสร์ โพธิ์ไพจิตร หญิง AURAPAT POPIJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนพัฒน์ มุขโต ชาย THANAPHAT MUKTO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อภิรดา มุขโต หญิง APIRADA MUKTO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาพร อุ่นศรี หญิง KANYAPORN OUNSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อริญรดา จับทอง หญิง ARINRADA JABTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สราญจิตร วงษ์ทองดี หญิง SARANJIT WONGTONGDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย คณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม ชาย Kanisorn Yaiboueam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ถิรดา สังข์วรรณะ หญิง THIRADA SUNGWANA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง ชาย Ratit Keawrungrung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภธรเดช วสุวีรกร ชาย JATURONG VAENPHET ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปานน้อย แพ่งบรรเทา หญิง Phannoy Pheangbanthaow ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุศรา อิ่มทรัพย์ หญิง Bussara Imsup ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิมพิมล จรเข้ หญิง Pimpimon Chourakae ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทัศนัย บุญลือ ชาย Tuchsanai Boonlue ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ล้อมวงษ์ หญิง Wassana Lomwong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปารวัณ รัตนทองคง หญิง Parawan Rattanathongkong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมยศ ญาดี ชาย Chaloemyot Yadee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รุจจิรัช ภักมี หญิง RUJJIRACH PAKMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิวิมล นาคสุวรรณ หญิง Sasiwimol Naksuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รษิกา น้ำใจดี หญิง Rasika Namjaidee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิประภา ยาวีระ หญิง Sasiprapa Yaweera ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร อุทรทวิการ ณ อยุธยา หญิง Dongporn U-torntawigarn N Ayutaya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ชาย Akkapong Boonya-udtayan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐหทัย เรือนทอง หญิง Nathathai Raunthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรวัฒน์ อ่ำพุทรา ชาย Jakawat Aumputcha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรทัย แต่งงาม หญิง ORATHAI THANGNGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์ หญิง Kingkan Chawengpakdeewet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา ปานชา หญิง Kanittha Pancha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อารีรัตน์ แสงสุขดี หญิง Areerat Sangsukdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล หญิง Waratnicha Lamlaskun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ หญิง Piyanun Pinwiset ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรินทร์ อู่อรุณ หญิง Warin Uarun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธลัณรัชต์ ฐิติวลัญชญ์กุล หญิง THALANRAT THITIWALANKUL ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิชาภา เดชบุญ หญิง Nichapa Dechboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยะณัฐ บ่อพิมาย ชาย Piyanat Bophimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ครองขวัญ ฉิมณรงค์ หญิง Kongkan Kimnarok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวรส พันธ์พืช หญิง Saowaros Phunpuech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนาคาร ธนาวิวัฒัน์ ชาย Tanakan Tanavevat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญชู กระฉอดนอก ชาย Bunchu kachodnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล หญิง tebkamon sagonsaksakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรริษา พัฒนมาศ หญิง Orrisa Phatthanamat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อรุณีย์ พิทักษ์ หญิง Arunee peetak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์ ชาย Tanapad Rempibum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อัญณิการ์ ตู้พิจิตร หญิง Aonyeka tupijid ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณษา พวงวงษ์ หญิง supansa pugvog ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จตุพร เคนผาพงษ์ ชาย Chatuporn Kenphaphong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิประภา กาฬภักดี หญิง sasipapa kanrapakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัทธิรา เจริญวิมล หญิง napadtira jaranvimon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต ขอสกุล ชาย banded kusakun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา ชาย Oasarad runso n kayudnaya ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สำเรียง บัวนาค หญิง saomrag bunak ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาทิตย์ เอกลาภ ชาย ratit Oakrab ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐวดี ธาตุดี หญิง nadtavadee taddee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผกากรอง เอี่ยมปั้น หญิง pakakok Oempan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธามาศ ทวีศรี หญิง sutamad navesee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สาวิตรี ถีระแก้ว หญิง savitee tirikav ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สร้อยสุณี ม่วงพันธ์ หญิง soisunee moungphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกร ไร่คลองครุ หญิง kanokkorn raiklongkru ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล มีมุข หญิง Narumon Meemook ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล ชาย Wanit Uanomjitkul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชญาภา พินิจการ หญิง Chayapa Phinitkarn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานพ บาเปีย ชาย MANOP BAPEAR พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ประดิษฐ์ เปียบุญมี ชาย Pradit piaboonmee พนักงานขับรถ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง รวีวรรณ จันทร์จริยากุล หญิง RAWEEWAN CHANCHARIYAKU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทยา ดลโสภณ หญิง NANTAYA DOLSOPHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัฒนา ถอยวิลัย หญิง WATTANA TOYWILAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บังอร จำปาเงิน หญิง BUNGON JUMPANGERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รังสันติ์ บุญเทียน ชาย RANGSAN BOONTAIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เทวัญ ศรีพัชรมงคล ชาย THEWON SRIPUCHARAMONKON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรวดี บุญเชื้อ หญิง PATTHAWADEE BOONCHUA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีทัต ด้วยคุ้มเกล้า ชาย WANLOP SRIDANGPEANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญปลูก เขียนดี หญิง BOONPLUK KHIANDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ บาเปีย หญิง Sansanee Bapear ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปวีร์ วิริยวุฒิวงศ์ หญิง SUPAVEE WIRIYAWUTTIWONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กันนิกา อนุช หญิง KANNIKA ANUCH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธันยสร ศรีธัญญา หญิง THANYASORN SRITHANYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง คำศรี สร้อยสุวรรณ หญิง KAMSRI SOISUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์ หญิง CHANIDA LIMRATCHADAWO ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สำเนียง อรุณรุ่ง หญิง SUMNEING AROONRUNG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญประภา นันทนาสิทธิ์ หญิง PENPRAPA NANTHANASIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา อิ่มทรัพย์ ชาย Yutana Eamsub ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สวลี มะยุรา หญิง Sawalee Mayura ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อาภาภรณ์ บุญอนันต์ หญิง Arphaporn Bunanan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถนอมศักดิ์ พงษ์ช้างอยู่ ชาย Thanomsak Pongchangyoo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญ์ธีมา ทรัพย์อินทร์ หญิง Thanteema Sabin เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฉัฐมาภรณ์ ชาวห้วยหมาก หญิง Chatmaporn Chaobuaimak เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมบูรณ์ เมืองแก้ว หญิง Sombun Mueankaeo แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เนตรนภิส สุขปลั่ง หญิง Netnapis Sukplung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา สุวรรณเวช หญิง Panida Suwannawesh ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ ทัพหนุน หญิง Natthawut Thapnun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารุณี เม็ดฝ้าย หญิง Darunee Medfai อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสิตา มีทองคำ หญิง Vasitra Metongkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้ำฝน ดวงใจดี หญิง Namfon Duangjaidee แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญชนก พึ่งเจริญ หญิง Kuanchanok Pungcharean แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ฉันทนา โมวพรหมานุช หญิง Chantana Moupromanuch แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว น้อย ทิมใจทัตร์ หญิง Noit Timchaitat แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ณรัตนันท์ ปุชิตะ หญิง Naranun Puchita แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ธนารัตน์ คงแจ่ม หญิง thanarat khongchaem ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย samang pumkutap ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย จำรัส แสงสุวรรณ ชาย jumrut saensuwan ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สมัย ภูมิขุนทด ชาย Samai Phoomkhuntod ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว พิจิตรา พวงมาลัย หญิง Phichittra Phuangmalai ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง ปรีชา ชาวกงจักร ชาย prechar chawkangjank ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง กัญญาภัทร คำวิภาค หญิง PHENKHAE Kamwipark ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นิศาชล ประทีปทอง หญิง NISACHON PRATEEPTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนกกมล เนียมวรรณ์ หญิง CHANOKKAMON NIAMWON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงษ์ศิริ ชินสุวรรณ หญิง wongsiri chinsuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนัทพล คุณาวิศรุต ชาย Thanutpon Kunavisrut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัศนารินทร์ นกสกุล หญิง tatsansren roksakur ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นริญ พิสิฐรัชต์ หญิง Natnarin Pichirat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัทชลิดา พุ่มก๋ง หญิง Natcalida Pumkung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา สุคันธตุล หญิง CHUTIMA SUCUNTATUL รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณภัทร นรสิงห์ หญิง Napat Norasingh รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นันทนัช ปาจิตร หญิง Nanthanat Pachit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร ชทิสาจารย์ ชาย Kraingkrai Chatisajarn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชี่ยวชาญ เทพกุศล ชาย CHIEWCHAN TEPKUSOL รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิโรจน์ ไชยภักดี ชาย Wirote Chaiphakdee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไพรินทร์ ช้างเขียว หญิง Pairin Changkhiew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปิ่นวดี พิพิธ หญิง PHINWADEE PIPIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เสมอใจ จันละคล หญิง Samerjai Junlakol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉลอม รุ่งเรือง หญิง Chalom Rungrueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เฉลา เสือแดง หญิง Chaloa Suadang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา นุ่มคง หญิง Rattana Numkong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนู ดีกล่อม ชาย Thanoo Deeklom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สำเริง บุญมี ชาย Sumreang Boonmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กัลยา รุจน์พิพัฒน์ หญิง Kanlaya Rujpipat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพวรรณ เมฆฉาย หญิง Ampawan Mekchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรพิมล บุญประเสริฐ หญิง Pornpimol Boonparsert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุท อุยานันท์ หญิง Chompoonut Uyanan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ หญิง Kanokwan Junbunyasit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุขุมาล แก้วจันทร์ หญิง Sukhumal Kaewjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุณี ภู่พานิช หญิง Sunee Poopanich ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อารมย์ ปานทอง หญิง Arom Panthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ ชาย Chaiyapon Rungrotteera ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมรักษ์ โสขุมา หญิง Somrak Sokuma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมบูรณ์ ระโหฐาน หญิง Somboon Rahothan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ แก้วจันทร์ ชาย Somsak Kaewjan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ หญิง Rattchaneegorn Rungrotteera ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา เมฆฉาย หญิง SีUKANYA MEKCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง หญิง Punthip Thiamsawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ถวรรณ จันทร์ลอย หญิง Tawan Janloy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมคิด พันธุมิตร ชาย Somkid Phanthumitr ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์ชนก ทองบุราณ หญิง Pimchanok Tongburan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชลิต เชื้อเพชร ชาย Chalit Cheauphet รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สราวุธ เจริญรื่น ชาย Sarawut Charoenruen ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุทธิรัตน์ วิศิษฏานนท์ หญิง SUTTHIRAT WISITTANONT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุบลรัตน์ จันทน์ชัย หญิง Ubonrat Janchai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงนภา ทองน่วม หญิง Duangnapha Thongnoum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จิราวรรณ เอี่ยมสงคราม หญิง Jirawan Aiamsongkhram ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศุภานัน เอกธีรธรรม หญิง Supanan Akteeratham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อมรรัตน์ สายเสน หญิง AMORNRAT SAISEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นนทะกาล ทองบุราณ ชาย NONTAKARN TONGBURAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล หญิง Preenaphun Pimpisan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อารี ทองประสม หญิง Aree Thongprasom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปิยนาฎ แก้วสวรรค์ หญิง PIYANAT KAEWSAWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุภาวดี สุวรรณวิจิตร หญิง SUBHAVADI SUWANWICHIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บำรุง สรหงษ์ หญิง Bumroong Sorrahong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศุภร พวงมาลี หญิง SUPORN PHUANGMALEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ ทองคำ ชาย Wisanu Thongkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บงกช เชื้อกุล หญิง ฺBongkoch chueakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรายุทธ แก่นหอม ชาย Sarayut Kanhom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร จันทร์สุวรรณ ชาย Tossaporn Jansuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ อู่สุวรรณ หญิง Kanokwan Usuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พชรพล จันทร์สุวรรณ ชาย Pacharaphon Jansuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา คล้ายนาค หญิง Sirinapa Klainark ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรณษา ชูเมฆ หญิง Suphansa Chumek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศวรรณ พันธวงวงษ์ หญิง Tassawan Phanthawawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ หญิง Kwanpawee Sitthikhetkorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทรงพล ม่วงยิ้ม ชาย Songpol Muangyim ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เตชินี วิทยาปรีชากุล หญิง Techinee Wittayapreechakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภโชค สาระสันต์ ชาย Supachoke Sarasan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริตตา ชาญสมร หญิง Paritta Chansamorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร วงจันเพ็ง หญิง Jiraporn Wongjunpang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปาริฉัตร บุญเทียน หญิง PARICHAT BOONTIEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพฑูรย์ สายเสน ชาย PAITOON SAISEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิษณา น้ำเพชร หญิง Nissana Nampet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา เลิศเจริญธรรม หญิง SUKANDA LOESCHAROENTHAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา เลี้ยงหล่ำ หญิง PATTAMA LIENGLAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พชรวรรณ นิติสิริ หญิง PACHARAWAN NITISIRI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา บุญประดับ หญิง Paweena Boonpradub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดารัณ สรรสม หญิง Darun Sunsom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายใจ กันประชา หญิง Sayjai Kanpracha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธิราภรณ์ ใจมั่น หญิง Tiraporn Jaimon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทรงศักดิ์ เรืองทับ ชาย Songsak ruangtap ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชนพัทธ์ อ่วมสอาด ชาย Chanapatt Aumsa-ard ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร คำพิลา หญิง Sasithon Kumpila ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา จิวเจริญ หญิง Junya Jiwcharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดา จิตสามารถ หญิง Ratchada Jitsamast ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชวลิต พึ่งเสือ ชาย Chawalit Phuangsuea ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา มาดอนคา หญิง Suphansa Madonkha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ เมฆโพธิ์ ชาย Phakpoom Mekpho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์ หญิง KANHA DRITANGON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรวาล เข็มเงิน ชาย JAKKAWAN KHEMNGOEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย หญิง YAOWARET PHRAPHOWANGSAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ ชาย SORANAT TANONGSAKVISET ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รังสิยา วุฒิไพบูลย์ หญิง RANGSIYA WUTTPAIBOOL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย กณิกนันต์ สุริยกานต์ ชาย KANIKNAN SURIYAKAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อลิษา จันทร์เปล่ง หญิง ALISA JUNPLENG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมปอง คุ้มสิน หญิง SOMPONG KOOMSIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญญา หรุ่มคำ หญิง Waranya Hrumkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มารี ชุมฤทธิ์ หญิง Maree Chumrid ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธัญญากร ธรรมกาย ชาย Tanyakorn Tammakay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ชื่นอารมย์ หญิง Patcharin Chuenarrom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรพนธ์ เหล่าต้น ชาย Weeraphon Laoton ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนวรรณ โสขุมา หญิง Thanawan Sokhuma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกษมณี พึ่งนุสนธ์ หญิง Ketmanee Puengnuson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุมาพร ไพฑูรย์ หญิง Umaporn Phaitoon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กชนิภา ลายพยัคฆ์ หญิง Kotehanipar Laypayak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมาพร มาดี หญิง Samaporn Madee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฬาลักษณ์ กล้าหาญ หญิง Chulalak Klahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ สังข์สุวรรร หญิง Saowalak Sangsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภณิดา ขาวฟ้า หญิง Suphanida Khaofa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติพร บุราณเดช หญิง Ratiporn Burandet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพียงอัมพร ปิ่นทอง หญิง Phiengamphorn Pinthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ ชาย Watcharapong Tangtoncharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล เชี่ยวชาญ ชาย Noppadol Cheawchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร ชาย PIYAWAT APIWATMETHAKORN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉราภรณ์ อ่อนสอาด หญิง Atcharaporn Onsaart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ แสงสว่าง หญิง siriwan saengsawang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ เรืองสังข์ หญิง Benjawarn Ruengsang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประภาศิริ พูนชัย หญิง PRAPHASIRI POONCHAI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุณี ธนสิน หญิง JARUNEE THANASIN ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณวดี พิศวง หญิง PANWADEE PHISAWONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวรรณ ปิ่นทอง ชาย Suwan Pinthong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ ชาย Wannadon Sukhathiphayaphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์ ชาย Prakornsit Oonsup ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มนัส อ่อนสำลี ชาย Manat Onsamlee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณัชพล กาฬภักดี ชาย Natchaphon Karapakdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ปนดา เพ็งรักษ์ หญิง ANOTHAI PENGRAK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ษิชณาก์ สว่างพื้น หญิง Sichana Sawangpuen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญา จันทรา หญิง Kanya Jantra ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมหมาย ศรีสุข หญิง Sommai Srisook ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันทา พันธุมิตร หญิง Sunantha Phunthumitr ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิยา เอกคณาปราชญ์ หญิง Nantiya Akanaprach ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิร์ภร เกาะแก้ว หญิง Sasiporn Kohkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุษปศร กาฬภักดี หญิง Bussapasorn kanlaphakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ก้องภพ ธัญญเจริญ ชาย Kongphob Thanyacharean ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา นิ่งกลาง หญิง On-Uma Ningklang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง เรือนขวัญ พลฤทธิ์ หญิง Ruenkhwan Phonlit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธุ์ จิตรเพ็ชร์ ชาย Jakkraphan Jitphet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกราช พาชัย ชาย Ekkarat Phachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ ภูผา ชาย Chaiwat Phupha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. กฤษฎา ณ พัทลุง ชาย Kritsada Na-Phatthalung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญาเรศ จุลปานนท์ หญิง Thanyatet Suwatthanamongchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา สัญชานันท์ หญิง Natthada Sanchanan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสนันท์ บุญเกิด หญิง Manatsanan Bunkerd ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สรยุตต์ จุลปานนท์ ชาย Sorayut Chunlapanon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทยา แก้วเปี่ยม ชาย Wittaya kaewpaem ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมใจ สืบวัฒนพงษกุล หญิง SOMJAI SUBWATTANAPHONGKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย องอาจ หนูเส็ง ชาย ONGART NUSENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว โชติกา ขาวผ่อง หญิง Chotika Khowpong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุภา สุจริตธุระการ หญิง Yupa Sucharitthura ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว โสภณา นาคเกษม หญิง Sopana Nakgasame ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวรรณ น้อยนารถ หญิง NUTTAWAN NOYNAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นฐดา หนูเส็ง หญิง NATADA NUSENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรวัช ศรีวัฒทานัง ชาย TEERAWAT SRIWATTANANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญชนก มาลากุล หญิง KWANCHANOK MALAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลย์ภัสร์ชา หอมสุวรรณ หญิง KANPHATCHA HOMSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชเรศ วงษ์เฉลียง ชาย watchalad wongchalaung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล รุ่งคุณาธร ชาย PATTARAPHOL ROONGKUNATHORN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ สอนรอด หญิง SUDARAT SONROD ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัฐภิญญา ขันธุลี หญิง ATTAPINYA KHANTULEE ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุหลาบ หงษ์ทอง หญิง KULAB HONGTHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ปวีณา สว่างศรี หญิง Paweena sawangsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม ชาย Noppadon Juypiem ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิมล กาฬภักดี หญิง Wimon Kalapakdee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สิริ อินโพธิ์ ชาย Siri Inpho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประอรศิริ ชวีวัฒน์ หญิง Praonsiri Chaveevat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพรัตน์ นุชนารถ หญิง Tipparut Nutchanart ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงเดือน รุ่งเรือง หญิง Duangduen Rungrueng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรรณี บุญฤทธิ์ หญิง Phannee Boonrit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สถาพร คล้ายแสง ชาย Sataporn Klayshang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุษกร โสขุมา หญิง Budsakorn Sokuma แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย อนุพงษ์ ฝาแก้วจันทร์ ชาย Anupong Fakaewchan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สมหญิง คมขำ หญิง Somying Khomkham เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดา เกตุลักษณ์ หญิง Ladda Kaslak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เลิศฤทธิ์ โรจน์สน ชาย Loedrit Rotson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชลบดินทร์ กลิ่นจันทร์ ชาย Chonlabadin Klinchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุณยนุช อินทร์สสวาท หญิง Boonyanoot Insawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณิชาภัทร เพ่งพินิจ หญิง Nichapat Pengphinit ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ โพธิ์พันธุ์ ชาย Wason Phophan ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จรง สุขเกษม ชาย CHARONG SUKKASEM รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โสฬส ทองรอด หญิง SOROT THONGROD รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรีวิภา พูลเพิ่ม หญิง Sriwipa Poolperm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ฉัตรชัย น้ำชม ชาย chatchai numchom รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฐิติพร หงษ์โต หญิง THITIPORN HONGTO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว ณญาดา กฤษณา หญิง Nayada Krisana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริญญา สุดโต หญิง Sirinya Soodto ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จันทร์คีลี ปิ่นทศิริ หญิง Chankheeree Pintasiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิรินภา บัวผ่อง หญิง SIRINAPHA BUAPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภรภัทร สะราคำ หญิง SARAKHAM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิวพร กาจันทร์ หญิง Siwaporn karchan ครู ชำนาญการ ปริญญาเอก
นาง อรอิริญา อินต๊ะ หญิง Oniriya Inta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ อัยรา หญิง UDSANEE AIYARA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย พัฒนกร ปานฑสูตร ชาย Phattanakorn Phantasoot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ญาณภัทร กาจันทร์ ชาย YARNNAPATH KAJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพชรรุ่ง สื่อสวน หญิง PHETROONG SUESUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย มาโนช โชคดี ชาย MANOCH CHOKDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา สิ้นทุกข์ หญิง KHANITHA SINTOOK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กิตติมา ฉิมพาลี หญิง KITTIMA CHIMPALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขนิษฐา หอมยามเย็น หญิง KANITTHA HOMYAMYEN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรัตน์ พิทักษ์วงศ์ หญิง WARUT PHITAGWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสน่ห์ แพนพันธุ์อ้วน ชาย SANEH PANPHUNUAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประพนธ์ เพ็ญศรี ชาย PRAPON PENSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธีรนันท์ รูปสูง หญิง THEERANUN ROOPSOONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วีณา จันทร์สุวรรณ หญิง WEENA CHANSUWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ผาสุข อุบลทัศนีย์ หญิง PHHSOOK UBOLTASSANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พีระ จันทร์ลอย ชาย PEERA JUNLOY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม จันทร์ลอย หญิง PRANOM CHUNLOY ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พนาพร คงพันธุ์ หญิง PANAPORN KONGPUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริโชติ หญิง SIRILAK SIRICHOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ นัยรัตนหิรัญ ชาย SUPOCH NAIRATANAHIRA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุหงา ชาญประโคน หญิง BUNGA CHANPRAKHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปณิธาน จงสมจิตร ชาย Pranithan JONGSOMJIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุริยา สุนทโรทก ชาย SURIYA SOONTHAROTOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิฑูรย์ ผลไพบูลย์ ชาย WITOON PHOLPIBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวรรณี เข็มเพ็ชร หญิง SUVANNEE KHEMPET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนกวรรณ โสวรรณรัตน์ หญิง KANOKWAN SOWANNARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมชาย สุธีกุล ชาย SOMCHAI SUTHEEKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย คำรณ ฉิมพาลี ชาย COMRON CHIMPALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุรสิทธิ์ โสวรรณรัตน์ ชาย SURASIT SOWANNARAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ สารประสิทธิ์ ชาย ADISAK SANPRASIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉัตรชนก กรานต์บุณภักดี หญิง CHATCHANOK KRANBUNPHAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รภัทภร ระงับทุกข์ หญิง DARANEE Rangabtuk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ สุขสมัย ชาย SOMSAK SUKSMAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คนอง พิมศร ชาย KANONG PIMSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทวัน น้ำชม หญิง NUNTAWAN NUMCHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรสวรรค์ เพ็ชรัตน์ หญิง PORNSAWAN PHETCHARUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ คเชนชาติ ชาย NARONG KAKHENCHAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เยาวพา พนาสกุลการ หญิง YAOWAPA PANASAKUNKAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาล พานิชวงษ์ ชาย CHATCHAWAN PANITCHAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงตา จงสมจิตร หญิง DUANGTA JONGSOMJIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อโนมา เชิดฉัน หญิง ANOMA CHERDCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา ยอดคำดี หญิง Kanittha Yodkhamdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ขันตี หญิง SUJITRA KHUNTEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิศรา วงษ์สุบรรณ์ หญิง Nissara Wongsuban ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อุสา วันทอง หญิง USA WANTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาภร เข็มทอง หญิง JUTAPORN KHEMTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว น้ำอ้อย ชัยศิรินทร์ หญิง NAM-OY CHAISIRIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เอกนรินทร์ อิ่มรส ชาย Eknarin Imros ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บาหยัญ นันทา หญิง BAYAN NUNTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธันยากร ธัญญเจริญ หญิง Thanyakorn Thanyajareon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิษฐ์ธิมา ศรีบวรสกุล หญิง NITTIMA SRIBOWONSAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ธเนศ ชะพินทร ชาย Thanath Chapintorn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ พยัฆซ้อน หญิง WANWISA PAYUKSON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กณวรรธณ์ สุทธิประภา ชาย kanawad suttiprapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิวัฒน์ สงวนทรัพย์ ชาย Wiwat Sanguansap ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อำนวย โพชนัง หญิง Amnuai Phochanang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ ปั้นปล้อง หญิง AREERAT PUNGPLONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ เณยา ชาย SOMSAK NEYA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทักษอร ฝึกวาจา หญิง THAKSAON FUEKWAJA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บัลลังก์ แก้วโกสีย์สกุล ชาย BANLONG KAEWKOSISAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐากมล กันพงษ์ หญิง NATTAKAMOL KANPHONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลา หญิง NUTCHUMA POOMALA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กนกพร มะโนรม หญิง Kanokporn Manorom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมวรรณ มหามิตร หญิง patumwan mahamit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ ขวัญอ่อน หญิง Nopparat Khwanon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โอวาท ขอผึ้ง ชาย Owat Koophueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรเทพ มีเวชสม ชาย Pornthep Meevatsom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนีย์ วังทองชุก หญิง SAOWANEE WANGTHONGCHUK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช ตัญยงค์ ชาย MANOCH TUNYONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชาติชาย โชติกเดชาณรงค์ ชาย Chatchai Chotikadaechanorong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิวันกาญจณ์ วงษ์อำมาตร หญิง THIWANKARN WONGUMMATS ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วไลลักษณ์ ปานกล่ำ หญิง Walailuk Panklam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิปัศยา เยี่ยวยา หญิง Wipassaya Yeawya ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รุ่งรดิศ ธนาเมธากรณ์ ชาย rungradis thanamathakorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เมธาวดี วันทอง หญิง Methawadi Wanthong ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว กิติยา สามสี หญิง kitiya samsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกรัตน์ นกแก้ว ชาย aekarat nookkeraw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมลรัตน์ เทพสถิตย์ หญิง wimonrat tetfsasaid ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รัสนี บัวนาค หญิง rutsanee bungnang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว วีรวรรณ อยู่ชมวงษ์ หญิง Weerawan Yoochomwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงศ์ ภู่สำอางค์ ชาย Teerapong Poosamaung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนจันทร์ เหลืองสถิตย์ หญิง Rattanajan Ruengsatit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสจิตรัตน์ พนาวันสุทธิศาล หญิง Sojitrat Pranasudtisal ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภา ช่างทำ หญิง Chonnipa Chanhtum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพงษ์ ธรรมวิชิต ชาย Watcharapong Tammawichit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สมเกียรติ แก้วคำหอม ชาย Somkeat Keawchamhom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญพรรธน์ รักแสงเจริญเดช หญิง Thanyapat Raksangcharoendet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นวรัตน์ ฉิมพงษ์ หญิง Nawarat Chimpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดุสิตา ชลมาก หญิง Dusita Chonlamak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา แร่เพชร หญิง Sarunya Rarpet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยา กิจลิขิต ชาย Suriya Kitlikit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์ธิดา คำกุ้ง หญิง Chantida Kumkung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร ปิ่นขำ หญิง Prapassorn Pinkum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภีชาวิชญ์ ยางงาม ชาย pheravit youngyang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณัฐกานต์ กฤษวงษ์ หญิง Natthakan kritsawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ พูลเพิ่ม หญิง saowalak phoonpheom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อธิญา แตงทอง หญิง Atiya Tangtong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย กิตติ์ดนัย เคลือแก้ว ชาย Kiddanai Khluakaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญส่ง สัญจร ชาย boonsong sanjon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ จันทบัตร์ ชาย Adisak Chantabut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิชา กิจศิลป์ชัย หญิง Nunticha Kigsinchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรีดาวรรณ นัทธีทอง หญิง Preedawan Natteethong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภิรญา พิมใจใส หญิง piraya pimjaisai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นรารัตน์ หงษ์สกุล หญิง Nararat Hongsakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์จิรา จันทะโสตถิ์ หญิง janjira jantasod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราพร ใจยั่งยืน หญิง pattatraporn jaiyangyuen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌาย์ ชูครีจันทร์ หญิง supitcha choosrijan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา กาฬภักดี หญิง titima karapakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวนภา วักไธสง หญิง Preawnapa wakthaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัลลภ เพ็ชรรุ่ง ชาย Pallop Petrung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา สะราคำ หญิง Warangkana sarakam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ปทุมานนท์ หญิง Aunchalee Pratumanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุไรรัตน์ วัชราไทย หญิง Jurairat Watcharatai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บัญชานิธการ ชาย Thanakon Banchanithikan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สาคร วงษ์ศรีจันทร์ ชาย Sakorn Wongsrijan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สัญญา อินทพันธุ์ ชาย Sanya Inthapan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วิลาวรรณ เพ็งอุ่น หญิง Wilawan Phengaun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทินกร สุขสวัสดิ์ ชาย Tinnakorn Suksawat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ มาลี หญิง Kanokkan Malee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมศรี เส็งหลวง หญิง SOMSRI SENGLUANG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชษฐ์ จันทะสุ ชาย VICHAT JANTASU ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จีราภรณ์ แพนพันธุ์อ้วน หญิง Jeeraporn Panphanaoun เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นันทพงษ์พันธ์ ผลวารินทร์ ชาย Nuntapongpan Pholwarin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา วงศ์ศรีไทย หญิง Khanittha Wongsrithai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร มณีวงค์ หญิง Jatuporn Maneewong เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา ช่างสลัก หญิง Suchada Changsalak บรรณารักษ์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชนาฏ ทองโล้น หญิง Nutchanart Thongloan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธฤต จันทร์สุวรรณ ชาย tarit junsuwant ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัศนีย์ ธัญญเจริญ หญิง aranee tunyajarung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรวดี สอดศรี หญิง RAWADEE SODSRI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน บาลนคร หญิง Saifon Bannakorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย sitichai mangsuwant อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว นิศากร เพชรฤทธิ์ หญิง nisakorn petcharit แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ครองขวัญ รูปสูง หญิง Krongkwan Roopsoong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เพียงใจ สุกาวาส หญิง Peangjai Sukavas แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สรพงษ์ จงเจริญ ชาย Sorrapong Jongjaroen ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สิทธิพงษ์ มากสุวรรณ ชาย Sittipong Maksuwan ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุรชัย มากสุวรรณ ชาย Surachai Maksuwan ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย คุณากร กันยานะ ชาย Kunakorn Kanyana ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุพรรณษา นาคศรีโภชน์ หญิง Suphansa Naksriphod เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภูริชยา สืบโถพงษ์ หญิง poorichaya suebthopong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา สุวรรณศิริ หญิง Suputtra Suwannasiri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณู สรหงษ์ หญิง Renu Sorahong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรวลัญซ์ คำเที่ยง หญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิวมาศ ศิลปหัสดี หญิง SIWAMAS SINLAPAHADSADEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุวิตร เพ็งสุข ชาย SUWIT PENGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จินดา พรหมโชติ หญิง Jinda Prommachod ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมพร เพิ่มพูล ชาย SOMPORN PURMPUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จรัสรวี พรมทองดี ชาย CHARATRAWI PROMTHONGDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ปณิศา เพ็งสุข หญิง PANISA PENGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา เสือนิล หญิง CHONTHICHA SUANIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา บุญวงษ์ หญิง Chonthicha Boonwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เรณู ตันติจรูญโรจน์ หญิง Renu Tuntijaroonroj ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ แตงนิ่ม หญิง Sirirat Tangnim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นาถระพี ศรีสุข หญิง natrapee srisuk ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นิรุตต์ ธัญญเจริญ ชาย Nirut Thanyacharoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร ชาย KONTHANAT NA NAKHON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เนาวรัตน์ ทองมาก หญิง Nauwarut Tongmak รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปพิชญา เกษร หญิง Papitchaya Kasorn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว มณเฑียร คุนาวงษ์ หญิง montean Kunawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัสร์กาญจน์ การสาลี หญิง Phatsakan Kansalee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุโณทัย ภูฆัง หญิง Arunotai Phookang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธันวดี พฤกษชาติ หญิง tunwadee pluksachat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยไพรินทร์ ชื่นอุรา หญิง ployphairin chunura ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสมอใจ หมวดผา หญิง Samurjai Muadpha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาพร จันทร์เรือง หญิง RATTANAPORN JANREANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ถนอมสิน ศรีอริยะกุล หญิง THANOMSIN SRIARIYAKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล ทองสุก หญิง Pornpimon Thongsuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิภา สุขแสน หญิง Pannipa Suksaen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา พาดี หญิง Kusuma Pardee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศกุณตลา ปานสกุล หญิง Sakuntala Pansakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัปสร ชัยเภรี หญิง Apsorn Chaipheree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ทักษพร ทิพยานนท์ หญิง Thaksaporn Thipphayanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญดี อ่อนคำสี ชาย ิboondee on-kumsri ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ฉัตรมงคล เอี่ยมสะอาด ชาย CHATMONGKOL AIEMSAARD ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตโยดม เณรจาที ชาย Chattayodom Nanjatee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติมา สวาสนา หญิง Titima sawatna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วรรณพัทร ซื่อตรง หญิง WANANPAT SUETRONG รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง สุคนธ์ ตีรวัฒนประภา หญิง sukhon teerawattanaprapa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณ มณีอินทร์ หญิง PONPHAN MANEEIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชมภูนุช รอดเชียงล้ำ หญิง CHOMPUNUCH RODCHENGLUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เมธินี ทองสุกใส หญิง MATINEE THONGSUKSAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เฉลิมวรรณ โชคดี หญิง CHALERMWAN CHOKDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ภูมินทร์ สุวรรณสูร ชาย PHUMIN SUWANSOON ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชัชฎา ทองคำใส หญิง Chatchada Thongkomsai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เอกลักษณ์ บุญลือ ชาย Akaluk Bunlea ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประมาณ อวนมิน ชาย PRAMAN OUNMIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกสร สุนทรเนตร หญิง KASORN SUNTHORNNET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จันทิมา นามโชติ หญิง JUNTIMA NAMACHOT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุพรรษา พันธุ์ศิริ หญิง SUPHANSA PHANSIRI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรพิมล ยังฉิม หญิง PORNPIMOL YOUNGCHIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง สิริพรรษ์ คล้ายสุบรรณ์ หญิง SIRIPHAN KHLAISUBAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปัญญา เกตุรัตน์ ชาย PANYA KATERAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรุณี พุ่มวงษ์ หญิง ARUNEE PHUMWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพลินตา น้ำใจดี หญิง PLEARNTA NAMJIDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันทนี สามสังข์ หญิง JUNTANEE SAMSUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมยศ รอดโฉมฉิน ชาย SOMYOT ROTCHAMCHIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรณภรณ์ บุญประสารฤทธิ์ หญิง WANNAPORN BUNPRASANRIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชณัฏฐา ทองคำเจริญ หญิง CHANATHA THONGKUMJAREN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รักษ์รตี ภิรมย์ภู่ หญิง RAKRATEE PHIROMPHU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นพภัสสรณ์ เลิศเขมทัต หญิง NOPPASORN LERTKHEMMATAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชาญวุฒิ ราศีนวล ชาย CHANWUT RASINUAL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย โสฬส เอมบัณฑิตย์ ชาย SOLOTE AIMBUNDIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ จงสุกใส หญิง KANOKWAN CHONGSUKSAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐินี จิตต์สุภาพรรณ หญิง NUTTANEE JITSUPAPHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุวพร อังกุลดี หญิง SUWAPORN ANGKULDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มาลี นามอ่อน หญิง MALEE NAMOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐิกา หลอดแก้ว หญิง NATTIKA LOADKEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิณวดี บัวแดง หญิง PINNAVADE BOUWDANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิรินภา จิตติชานนท์ หญิง SIRINAPA JITTICHANON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วสันต์ สุนทรพงษ์ ชาย WASON SUNTHORNPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สายรุ้ง ดอกลำภู หญิง Sairoong Doklampoo ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิรินดา สัมพันธ์ุจิตต์ หญิง Sirinda Sumpanjit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ พระแท่น ชาย SOMSAK PRATAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เทิดพงศ์ พิกุลทอง ชาย Terdphong Pikulthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุรชัย แก้วหอมคำ ชาย SURACHAI KAEWHOMKAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ยุพา พิทักษ์วงศ์ หญิง Yupha Pitakwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อธิปีย์ญาณ์ ศรีนิล หญิง ATIPHIYAN SRINIL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มยุรี ก่ำมอญ หญิง Mayuri Klammon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณภสร ศรีจำพัน หญิง Pornphanpasorn Srijumphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกวิท มุสิกะ ชาย Kowit Museka ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พฤษชาติ กล้าหาญ หญิง Prueksachat Krahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วสุรัตน์ รอดโรคา ชาย Wasurat Rotrokha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี สุนทรเนตร หญิง Pawinee Soonthornate ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรสุรางค์ ปานทรัพย์ หญิง Onsurang Pansub ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อุดม พรทิพย์ศิริกุล ชาย Udom Pornthipsirikul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กษิณ สุวรรณประทีป ชาย Kasin Suwanprateep ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ สุนทรพงษ์ หญิง Sirilak Soonthornpong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย สีเสือ ชาย Chanchai Seesue ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นาถยา สุขโข หญิง Nattaya Sookkho ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิรีรัตน์ จำปาสัก หญิง Sireerat Jampasak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณราชัย เมฆวิไลพันธุ์ ชาย NARACHAI MEKWILAIPHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ หญิง TEERAWAN THINJAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญณรงค์ แสงพันตา ชาย Channarong Sangphanta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชพร บริสุทธิ์ หญิง Kochaporn Borisuit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธรักษา อุ่นวิจิตร หญิง Puttaraksa Aunwijit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นฤพล ศรีทอง ชาย Nareopol Srithong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัศพร พุฒจีบ หญิง Rutsaporn Putjib ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจินดา โพธิ์น้อย ชาย SUCHINDA PHONOI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ จรัสศรี หญิง NAOWARAT JARASSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฐิติมา กล้าหาญ หญิง Thitima Krahan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ หญิง Jirapinya Changpradit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อนุวัตร อู่อรุณ ชาย Anuwat Auaroon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามนญ์ ผิวอ่อนดี หญิง Pichamon Pewondee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำพร แซ่เจีย หญิง Amporn Sawjia ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ศรีศักดา หญิง Kanokwan Srisakda ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภภัสสร มูลบรรจง หญิง Papassorn Moonbanjong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สลิลา ลงวุฒิ หญิง Salila Longwoot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรสา ศรีเหรา หญิง Orasa Sriheara ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จาตุรงค์ เจริญนำ ชาย Jaturong Chareannum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปิยวัฒน์ วงษ์พวง ชาย Piyawat Wongpuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชานนท์ นาคะนิวิษฐ์ ชาย Chanon Nakaniwit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤตยชญ์ เฉลิมมีประเสริฐ ชาย Krittayot Chaloemmiprasoet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กษมา ด่านชาญชัย หญิง Kasama Danchanchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธีรภัทร สุดโต ชาย Terapat Sutto ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์นภา จวงถาวร หญิง Jannapha Juangthaworn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วริฏฐา พูลสุวรรณ หญิง Waritha Poolsuwun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาพรรณ บุญปลูก หญิง Yupapan Boonpluk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกกาญจน์ สุขอุดม หญิง Kanokkarn Sookudom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร ชโลธร หญิง Nichakorn Chalothorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ กาญจนประกิจ หญิง Tussanee Kanjanapakit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ทองแก้ว ชาย Pornchai Thongkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยยุทธ สุขหาญ ชาย Chaiyut Sukhan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประทุม น้ำใจดี หญิง Prathum Numjaidee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศตวรรษ สมเชื้อ ชาย Sattawat Somcher ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี เพ็ชรอ่อน หญิง Anchalee Pheton ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ติลนา กล่อมนัทธี หญิง Tilna Klomnuttee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณฐมน ศรีงาม หญิง Natamon Sringam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธิดารัตน์ สมจันทร์ หญิง Thidarat Somjun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรเจษ ศรมณี ชาย Teerajade Sornmanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิวัฒน์ สรวยล้ำ ชาย Mr.Aphiwat Saruailam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ คงคาหลวง หญิง Manirat Khongkhalaung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิจิตรา วงษ์ศรีเผือก หญิง Pijitra Wongsriphueak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกนุช ชาติทอง หญิง Kanoknuch Chatthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต วงษ์จินดา ชาย Chouvalith Wongjinda ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว หทัยทิพย์ กรจันทร์ดี หญิง Hathaitip Konjundee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ สอนศรี หญิง Sirirat Sonsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพัฒน์ แสงดาว ชาย Nipat Saengdao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทรจิรา สอดสี หญิง Junjira Sodsee เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณวันทนีย์ ทรัพย์อยู่ หญิง Pavenwantanee Sarbyoo เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์นภัส โรจนพันธุ์ หญิง Pimnapat Rotjanaphan เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง วรรณภัสสร เมฆวิไลพันธุ์ หญิง Wanpatsorn Mekwilaiphan เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา สุวรรณหงส์ หญิง suchada suwannahong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อโนชา สิงห์ทอง หญิง Anocha Singthong เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ ขันธควร ชาย Pakpoom Khanthakhuan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณนิษา โสมะภีร์ หญิง Wannisa Somapee เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จุฑามาศ มหัทธนานนท์ หญิง Chuthamart Mahattananon ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ หญิง Paksirinda Sirirussameechote ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนันต์ เทพแก้ว ชาย ANAN TEPKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำอ้อย พุ่มเข็ม หญิง NAMAOY PUMKHAM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรีสุข ชีวสุขานนท์ หญิง SRISUK SHEWASUKHANON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประกอบ บุญศรีวงษ์ ชาย PRAKOB BOONSRIVONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รู้จิต ดวงจันทร์ หญิง RUJIT DOUNGCHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์ สุดโต ชาย PITUK SUTTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วรัจฉรา คงสุกใส หญิง WARATCHARA KONGSOOKSAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กนกพล ชลาภิรมย์ ชาย Kanokpol Chalapirom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพลอย ลิโมภาสิทธิ์ หญิง Kanokploy Limopasit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุรัตน์ จูมที ชาย Surat Joomtee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ยศวดี พันธ์พืช หญิง Yotwadee Punphuet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิร์อร โพธิ์ศรีทอง หญิง Sasion Phosrithong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชตา ชื่นใจฉ่ำ หญิง Ratchata Chuenjaicham เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ศุภฤกษ์ ทัศนสุวรรณ ชาย Supalerg Tasanasuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถาน จงสมจิตต์ ชาย SATHAN CHONGSOMCHIT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำพึง วารีรัตน์ หญิง LUMPEUNG VAREERAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ทิพย์วรรณ น้อยอุทัย หญิง TIPPAWAN ์NOIYAUTHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรีย์พร ศรีประยงค์ หญิง SUREPORN SRIPRAYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทนา สมิงไพร หญิง NANTANA SMINGPRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชื่นฤทัย นิยมทอง หญิง CHENRUETHAI NIYOMTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จันทนา ขุนพินิจ หญิง CHANTHANA KHUNPINIJ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ ชาย PAIROJ WIPATKRUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา วิพัฒน์ครุฑ หญิง WANNAPA WIPATKRUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร อินทร์สุริวงค์ หญิง SOMPORN INSURIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สหพัฒน เพ็งเรือง ชาย SURAT PENGRUENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ หญิง NATTAPAT CHAYAUGKOONATSAWACHOT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สายสุณีย์ หงษ์โต หญิง SAISUNEE HONGTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปริญช์ สมาลาวงษ์ ชาย PRIN SAMALAVONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา มิ่งโมรา หญิง KANJANA MINGMORA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วุฒิชัย สวัสดี ชาย WUTTICHAI SAWADDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รังษี วิบูลย์อรรถกร ชาย RANGSEE WIBOONATHAKORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนทรี มณีรัตน์ หญิง Mrs.Soontharee Maneerat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สมถวิล กลิ่นกุหลาบ หญิง MissSomthawin Klinkularb ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์ หญิง MissChanpen Limpiboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพศรี วิบูลย์อรรถกร หญิง Mrs.Paisri Viboonatakon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เชล พรหมศรี ชาย Mr.Chell Phomsri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รวงทอง นาควงษ์ หญิง Mrs.Ruangthong Narkwong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรพรรณ เอมสมบุญ หญิง Mrs.Pornpan Aimsomboon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอื้อน ชูวงษ์ ชาย Mr.Euen Choowong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัสวี บุญโสภาค หญิง Mrs.Patsawee Boonsopark ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ เกตุมณี หญิง Mrs.Wipawan Ketmanee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริรัตน์ กระจาดทอง หญิง MissSirirat Grajadthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวารี จีนหมิ่น หญิง MissSuwaree Cheenmin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัณพิชญ์ชา ม่วงงาม หญิง MissKunpichcha Moungngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชยพล กุมารสิทธิ์ ชาย Mr.Chayapol Kumansit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปิยะรัตน์ หลั่นเจริญ หญิง MissPiyarat Luanjarean ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชำนาญ แก้วกำเนิด ชาย CHAMNAN KAEWKAMNOED ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นัฐพล เรือนทอง ชาย Mr.Nattapol Ruanthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง ศกุนตลา แหวนทองคำ หญิง MissSakuntala Wanthongkum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย นุกูล แจ้งสว่าง ชาย Mr.Nukul Jaengsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รชตะ แก้วสวรรค์ หญิง Mr.Rachata Kaewsawan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมฤทัย ชื่นใจฉ่ำ หญิง MissSomluetai Chuenjaichum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อำภา กลิ่นพยอม หญิง MissAmpa Klinpayom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารี พิมพ์พา หญิง MissNaree Pimpa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สรพงศ์ จันทา ชาย Mr.Sorapong Chanta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ ศรีสุวรรณ ชาย Mr.Suksan Srisuwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร หญิง MissLaddawan Junton ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรนุช ปานทอง หญิง MissTheeranuch Panthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิกานต์ กุลดี หญิง MissSasikarn Kundee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนภัทร เทพสถิตย์ ชาย Mr.Thanaphat Thepsathip ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ร่มพิมาย หญิง MissKannina Romphimail ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ นิ่มนุช หญิง MissThidarat Nimnuch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัลยรัตน์ จิรธนาโรจน์ หญิง MissKanyarat Jiratanaroge ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกชัย ปราบเสร็จ ชาย Mr.Aekkachai Prabsred ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชากร ม่วงประสิทธิ์ หญิง MissNichakorn Muangprasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤติกา รัตนโพธิ์ หญิง MissKittika Rattanapho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอนก ทีเหล็ก ชาย Mr.Anake Teelek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐปคัลภ์ ชาติกูล ชาย Mr.Nutpakun Chatgool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติศักดิ์ ลือบรรเลง ชาย Mr.Kittisuk Luabunleng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรี แก้วแกมทอง หญิง MissPhatcharee Kaeokaemtong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ ศิริพรสวรรค์ หญิง MissAmornrat Siripornsawan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสรา บุสดี หญิง MissKetsara Budsadee Budsadee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์พิชชา ชูวงษ์ หญิง MissKanpitcha Choowong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกอร กล้าหาญ หญิง MissKanokon Klahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิ ฟักเงิน ชาย Mr.Suthi Fugngern นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุนทร สามสี ชาย Mr.Sunthorn Samsri เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม มะกรูดอินทร์ ชาย Mr.Nikom Magroodin นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง อัจราพร เกิดในแก้ว หญิง Mrs.Autcharaporn Keadnaikaew ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถาพร กล้าหาญ ชาย Mr.Sathaporn Klahan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนทร มูลธรรม ชาย Mr.Sunthorn Multham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัย ตันติวิชญ์โกศล หญิง MissWalai Tantiwitkoson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย รามิล เรืองวิเศษ ชาย Mr.Ramil Ruangwised ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ ชูศรีชัย ชาย NARONG CHUSRICHAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว อารีรัตน์ คุ้มเดช หญิง Areerat kumdech ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พัลลภ ยอดไม้งาม ชาย PALLOP YODMAINGAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา วรรณพุฒ หญิง RATANA WANAPUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิติพร โพธิ์พุ่ม ชาย KITIPORN PHOPHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญานิมิตร มะกรูดอินทร์ หญิง KUNGANIMID KHETPET ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วีรนุช เก่งธัญกรรม หญิง Weeranuch Kengthanyakarm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ทิพากร ปาระบับ ชาย tipakron barabub ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรินณา พลายละหาญ หญิง SARINNA PLAILAHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนิฐา พลอยงาม หญิง Khanitta Phoyngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา หอมสวาสดิ์ หญิง natthida homsawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทับทิม แสงอินทร์ หญิง Tabtim Sangin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปราโมทย์ เอมมา ชาย - - ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วศณิฐฐ์ฌา เล็กล้อม หญิง - - ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุประวีณ์ ชีวสุขานนท์ หญิง - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นารายณ์ ทับบุรี ชาย Naray Tabburi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วศิน ชูชาติ ชาย - - ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นลินนิภา โพธิ์ทอง หญิง ์Nalinnipha Phothong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัฐมรรค สังข์วรรณะ ชาย Attamak Sangwanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเมธ ทวีไทย ชาย Sumate Taweethai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักราวุฒิ สิริทรัพย์ทวี ชาย Jakrawut Sirisuptawee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา ปิณฑศิริ หญิง Nattaya Pinthasiri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัฐชัย หวานฉ่ำ ชาย Attachai Hvanchan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา อุ่นเมือง หญิง Kritsana Aunmueang อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วริตา ธรรมาวุฒิ หญิง Warita Thammawut ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์พิมพ์ บุญราศี หญิง Kanthapim Bunrasri เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรเทา คุ้มฉายา ชาย BANTAO KOOMCHAYA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนันทา มีชนะ หญิง Sunanta Meechana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนันทา ท่าฉลาด หญิง SUNANTA THACHALAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ ชาย PEUMSAK SRIPETPOOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ มีชาวนา หญิง BENCHAMAS MEECHOWNA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุนทรี ซ่อนกลิ่น หญิง SOONTAREE SONKLIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สันติ สวยรูป ชาย SANTI SAUYROOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย บรรเทิง ท่าฉลาด ชาย BANTOERNG THACHALAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รพีพรรณ จำปาสัก หญิง RAPEEPHAN CHAMPASAK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปราณี สวยรูป หญิง PRANEE SAUYROOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ สุดสวาด หญิง onanong sudsaward ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมจิต ลาวัง หญิง somjit lawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธิติมา พลอยงาม หญิง Thitima Ploy-ngam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณัติรุจน์ เลิศดนัยศักดิ์ ชาย Nattirut Lertdanaisak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง บงกช สนธิ หญิง Bongkoch Sonthi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จักรพันธ์ ล้อมวงษ์ ชาย JAGGAPHAN LOMWONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมรเทพ ภัทรสุวรรณกิจ ชาย AMONTHEP PATTARASUWANN รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญช่วย อ้นสืบสาย ชาย Boonchuay Aonsuebsai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อธิวัฒน์ พันธ์รัตน์ ชาย Atiwat Phanrat รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ช่อลดา ประไพ หญิง chuladda prapai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นนทะกาล ทองบุราณ ชาย Nontakan Tongburan รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วชิราภรณ์ วรัตถ์สุวรรณ หญิง Wachiraporn Varatsoovan รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา ด่วนดี หญิง WASSANA DUANDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย โกศล จันทรโชติ ชาย GOSOL CHANTHACHOTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ไกรทองสุข หญิง WASANA KRAITHONGSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิชารมย์ สุขกลม หญิง PICHAAROM SUKKLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ สีน้ำเงิน ชาย SURASAK SEENAMGERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณ ชาย PHUREEWIT PENGSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โฉมศรี อินสว่าง หญิง SHOMSRI INSWANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เนาวพร คงสมนึก หญิง NAO-WAPORN KUNGSOMNUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิชชุดา งามอักษร หญิง WICHCHUDA NGAMUGSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กัมปนาท คำจวง ชาย KHAMPANAT KHAMJUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาคร แก้ววิไล หญิง SAKORN KAEWWILAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิลาณี ฉัตรทอง หญิง PTLANEE CHATTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันทวัน ก่ำมอญ หญิง NANTAWAN KAMMORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จินตนา ลิ้มธนกิจ หญิง JINTANA LIMTANAKIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ละออง องค์วิมลการ หญิง LAONG ONGVIMOLGARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาภรณ์ แสนละเอียด หญิง BENJAMAPORN SAENLA-IED ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เสาวภาคย์ พุ่มระชัฎร์ หญิง SOUWAPACK PUMRACHAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รวงทอง ปิ่นเจริญ หญิง RUNGTONG PINAJOEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัญธมณีกร ระรอกแก้ว หญิง NANTHAMANEEKO RAROKKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จรูญ ยืนยง ชาย JAROON YUENYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปณิสรา ชูศรีชัย หญิง PANISARA CHUSRICHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัณวดี แก้วทิพย์ หญิง PHANWADEE KEAWTIP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไชยพร แย้มมี ชาย CHAIYAPORN YAMME ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์วรีย์ บุ้นหลี หญิง PHIMWAREE BOONLEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์นภัส อินทร์สกุล หญิง PHIMNAPAT INSAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริพร เถาว์โท หญิง SIRIPORN THAOTO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เนตรราตรี ท้าวโสม หญิง NEDRATREE THAOSOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
จอญ. หทัยชนก คำนึงธรรม หญิง HATAICHANOK KUMNUNGTAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาพัชร เกตุแก้ว หญิง KANYAPAT KETKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำดวน ชิดปราง หญิง Lumduan Chidprank ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาศ เห็นประเสริฐ หญิง JUTHAMAS HENPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพร แหลมแก้ว หญิง SUPHAPORN LAMKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท